expertise bodem en ondergrond

April 2016

INHOUD

  • COLUMN
  • ACTUEEL
  • WIE WAT WAAR
  • NIET MISSEN
  • VRAAG VAN DE MAAND

COLUMN

De bodemadviseur anno 2020
Walter de Koning, directeur SIKB

In een tijdperk waarin we naar het einde van de lijst met saneringen gaan, zou je bijna denken dat het bodemwerk stopt. 'Wat doe ik als bodemadviseur nog in 2020?' Niets is minder waar. Een deel van het nu gangbare bodemwerk (veldwerk, partijkeuringen) blijft, een ander deel (met name saneringen) verdwijnt op den duur. Maar er komt ander en wellicht veel bodemwerk voor terug.

De mogelijkheden van het bodeminformatiebeheer nemen in rap tempo toe en dús verwachten en vragen we meer. Het wordt steeds realistischer om de bodemkwaliteit en bodemgesteldheid van grotere gebieden in kaart te brengen. Een bodemkwaliteitskaart zal in de toekomst niet meer van een enkele gemeente komen, maar van een omgevingsdienst en een waterschap gezamenlijk. Voor deze locatie-overstijgende gebiedsinformatie kunnen extensieve veldwerktechnieken en drones, vanwege de grotere schaal waarop metingen moeten gebeuren, wel eens heel effectief zijn. Al dan niet in samenhang met boren, monsternemen en analyseren. Dat is de nieuwe marktvraag. De bodemadviseur anno 2020 kan daarmee omgaan. Hij begrijpt de werking van de bodem, kan de gegevens visualiseren en werken met extensieve veldwerktechnieken. Een mooie nieuwe toekomst ligt voor ons.


ACTUEEL

Stroomschema's aanpak verontreinigde (spoed)locaties

Schema's kunnen houvast bieden bij de aanpak van verontreinigde (spoed)locaties. Afhankelijk van de fase, onderzoek of sanering, kan men een schema doorlopen en krijgt zo tips bij de aanpak van de locatie, ook over financiële instrumenten. Lees meer.

Groene daken in Tilburg: natuurlijk kapitaal op je dak

WUR-Alterra heeft in opdracht van Rijkswaterstaat een studie uitgevoerd voor de gemeente Tilburg naar de mogelijkheden en de meerwaarde van groene daken. Hiermee worden gemeenten ondersteund in hun zoektocht naar maatregelen voor een duurzame toekomst en de inzet van natuurlijk kapitaal. Lees meer.

Jaarrapportage Bodem+ 2015 gepubliceerd

In de jaarrapportage vindt u de resultaten over 2015 en leest u hoe Bodem+ haar taken heeft uitgevoerd in nauwe samenwerking met andere partijen. Ook worden de financiën verantwoord en leest u welke activiteiten en projecten zijn afgerond. Lees meer.

Dataset BIDON: concept ter consultatie

Overheid en netbeheerders willen een centrale voorziening inrichten voor de digitale opslag van gegevens over de (milieu-hygiënische) kwaliteit van de ondergrond. Door slim hergebruik van data uit eerdere bodemonderzoeken en saneringen hoeft niet opnieuw onderzoek uitgevoerd te worden. Dit scheelt aanzienlijk in de kosten. De concept-dataset voor de centrale voorziening BIDON ligt momenteel ter consultatie. U kunt reageren tot 27 mei 2016. Lees meer.

Green Deal Infranatuur vergroot kansen voor natuur

Op 1 april tekenden 20 organisaties, waaronder overheden, infrabeheerders, ingenieursbureaus en De Vlinderstichting, de Green Deal Infranatuur. Gezamenlijk zetten zij hun ervaring en kennis in om biodiversiteit een vanzelfsprekende plaats te geven in de Nederlandse infrastructuur. In potentie zijn de gronden langs wegen, spoorlijnen, leidingen, dijken en waterwegen bij uitstek geschikt om het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur–EHS) te ondersteunen. Lees meer.

Informatiehuizen Omgevingswet: samenhangend stelsel van informatievoorziening

Binnen het Digitaal Stelsel Omgevingswet gaan overheden informatie voor vergunningverlening en planvorming digitaal samenbrengen in tien informatiehuizen. In een advies van het RIVM over de totstandkoming van het Digitaal Stelsel Omgevingswet staat dat ieder informatiehuis een eigen groeipad moet volgen. Tegelijkertijd is het van belang gelijktijdig te beginnen met de inrichting van informatiehuizen om zo de gegevens uit tien kennisdomeinen te kunnen integreren en ontsluiten via één loket. Lees meer.

Sediment: belangrijk natuurlijk kapitaal

Sediment moet niet worden beschouwd als afvalstof, maar als een belangrijk natuurlijk kapitaal. Het levert diverse ecosysteemdiensten waarvan wij als mens baat hebben. Dat werd al gesteld in het bericht 'Verstoorde sedimentbalans: nou en?' en wordt nu verder onderbouwd in een onlangs verschenen wetenschappelijk artikel. Lees meer.

Hoe kan ik interferentiegebied bodemenergie zichtbaar maken in Omgevingsloket?

Binnen een interferentiegebied is voor alle gesloten bodemenergiesystemen een lichte vergunning (OBM) nodig. Voor de initiatiefnemer is het dus van belang te weten of zijn toekomstige systeem wel of niet binnen zo’n gebied ligt. Wilt u dat de initiatiefnemer via de vergunningcheck van het Omgevingsloket dit ook te zien krijgt, pas dan de beheermodule van het Omgevingsloket aan. Op de website van Infomil leest u hoe dit werkt. Lees meer.

Inspectie ondergrondse tanks: robots in de grond?

Ondergrondse tanks moeten iedere 15 of 20 jaar geïnspecteerd worden op beschadigingen, lekkage en corrosie – belangrijk om bodemverontreiniging te voorkomen. Inwendige camera-inspectie in gecoate tanks was al als nieuwe methode opgenomen in de richtlijn AS 6800. Het CCvD Bodembescherming van SIKB gaat nu onderzoeken of ook robot-inspecties bij ongecoate, stalen tanks in de richtlijn kunnen worden opgenomen. De robot wordt dan uitgerust met camera en meetapparatuur voor het vaststellen van corrosie. Lees meer.

Advies Bodem in de omgevingswet

De Technische commissie bodem (TCB) omarmt de brede en geïntegreerde benadering van de Omgevingswet. Zij vindt het van belang dat in de afwegingen met andere aspecten van de fysieke leefomgeving de kansen voor een duurzaam bodembeheer goed worden benut. Vanuit deze gedachte plaatst de TCB een aantal kritische opmerkingen bij de tekst van de Memorie van Toelichting. Lees meer.

Hergebruik bouwmaterialen, de cirkel kan ronder

Hoe kan de bouwsector materialen beter hergebruiken? En hoe kan de overheid daarbij helpen? Rijkswaterstaat legde deze vragen voor aan bouwers en verzamelde hun suggesties in het rapport 'Circulaire economie in de bouw'. Ofwel: barrières én hoe deze te doorbreken. Lees meer.

Reacties internetconsultatie wijziging Besluit financiële bepalingen bodemsanering

Het verslag met de reacties op hoofdlijnen uit de internetconsultatie van de ontwerp-wijziging van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering is beschikbaar op www.overheid.nl. De openbare internetconsultatie vond plaats in de periode van 11 februari tot en met 10 maart 2016. Lees meer.

'Rijkswaterstaat bouwt steeds vaker aardbevingsproof'

Rijkswaterstaat houdt bij de aanleg van grote projecten steeds vaker rekening met aardbevingsbestendig bouwen. Dit zegt Dick Schaafsma, coördinerend adviseur bruggen en viaducten bij Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (GPO) in een interview. Aanleiding is het kritische rapport van De Onderzoeksraad voor Veiligheid over de aardbevingen in Groningen. Lees meer.

Schouders onder nationaal kennisprogramma bodemdaling

Door 1000 jaar bodemdaling ligt een derde van Nederland onder zeeniveau. Dit brengt hoge kosten met zich mee. De grenzen van het systeem zijn bereikt bleek tijdens het congres ‘Heel Holland zakt’ in Madurodam. Provincies, gemeenten, waterschappen en kennisinstituten pleiten voor een nieuwe gezamenlijke aanpak om de opgaven het hoofd te bieden. Lees meer.

Passive sampling helpt verontreiniging drinkwater te voorkomen

Passive sampling wordt al veelvuldig toegepast in oppervlaktewater. Deltares heeft deze meettechniek nu doorontwikkeld en getest voor de monitoring van de kwaliteit van grondwater.
Het blijkt dat je milieuvreemde stoffen met deze methode eerder kunt detecteren dan met reguliere bemonstering. Lees meer.

NIEUW: interactief data-lab voor wereldwijde watervraagstukken

Om watervraagstukken te kunnen beantwoorden, moeten besluitvormers en deskundigen overal ter wereld snel kunnen beschikken over de juiste informatie, data en modellen. In maart heeft Deltares haar nieuwe data-laboratorium iD-Lab geopend. Dit is een interactieve omgeving waar gebruikers data, modellen en tools op alle niveaus, van wereldwijd tot lokaal, kunnen raadplegen, combineren en visualiseren. Lees meer.

Winnaar Vernufteling: Bouwen met de Natuur ter bescherming mangrovekust

De Vernufteling, de jaarlijkse prijs van de ingenieursbranche voor het vernuftigste project, is toegekend aan het project Bouwen met de Natuur voor mangrovebosherstel in Indonesië. Voor dit project bedacht Deltares het concept om met permeabele dammen de kust te beschermen in plaats van harde constructies aan te leggen. Lees meer.

Jaarprogramma's 2016 SIKB vastgesteld

Het SIKB-bestuur heeft voor de aandachtsvelden Archeologie, Bodembeheer, Bodembescherming en Datastandaarden een Jaarprogramma 2016 vastgesteld. Lees meer.


WIE WAT WAAR

3 mei:Cursus: Beoordelen meldingen Besluit Bodemkwaliteit (Utrecht). Er zijn nog enkele plaatsen vrij! Lees meer.
12 mei:Bijeenkomst Werkgroep Stedelijk Grondwater (Utrecht). Lees meer.
23-27 mei:Geoweek (Heel Nederland). Lees meer.
7 jun:Cursus: Beoordelen meldingen Besluit Bodemkwaliteit (Utrecht). Lees meer.
9 jun:Bijeenkomst Platform Toezicht Bodem (Utrecht). Lees meer.
21 jun:Schakeldag (Den Bosch). Lees meer.

NIET MISSEN

Oproep voor bijdrage Symposium Bodem Breed
Het symposium Bodem Breed wordt dit jaar gehouden op dinsdag 29 november bij RWS-gebouw Westraven in Utrecht, in samenwerking met LEF future centre. Noteert u de datum alvast in uw agenda? Op het symposium staat het thema ‘Beheer en inrichting van onze fysieke leefomgeving: bodem- en watergebruik in de toekomst’ centraal.
We dagen u hierbij uit om met voorstellen voor presentaties en sessies te komen. Indienen kan tot uiterlijk 13 mei. Ook is het mogelijk om een interactieve sessie te organiseren in samenwerking met LEF. Lees meer.


VRAAG VAN DE MAAND

Vraag: Welke versies van de NEN-normen voor asbestonderzoek (NEN 5707 en NEN 5897) moeten momenteel gebruikt worden?

Antwoord: Op grond van de regelgeving en verwijzing vanuit de SIKB protocollen geldt formeel dat de oude versies van de NEN-normen nog gebruikt moeten worden, te weten NEN 5707:2003 en NEN5897:2005. Aan aanpassing van de regelgeving en wijziging van de SIKB-documenten wordt gewerkt. Aanpassing van de regelgeving is voorzien in de zomer van 2016. Lees meer.

Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klik hier.