expertise bodem en ondergrond

Oktober 2016

INHOUD

  • COLUMN
  • ACTUEEL
  • WIE WAT WAAR
  • NIET MISSEN
  • VRAAG VAN DE MAAND

COLUMN

Blijf alert!
Boudewijn Goudswaard, directeur van The Missing Link erfgoed advies en management, Bestuurslid SIKB en dagvoorzitter van het SIKB jaarcongres 2016.

Af en toe moet je de toekomst even op z’n kop houden om te zien of er nog wat voor je in zit. SIKB had dit jaar over dit thema een prachtig programma samengesteld: bodem, water en archeologie op de schop; bent u klaar voor de toekomst? Een congres dat er bij mij in ging als een goede versneden cuvée wijn met veel zorg uitgezocht.

Ik had overigens wel een valse start toen ik de avond ervoor als dagvoorzitter aan het voorbereiden was en mijn jongste dochter even over het onderwerp bijpraatte. Ze had daar wel een mening over: ‘Toekomst? Toekomst? Pfff. Is dat niet iets van vroeger?’ Op de dag zelf heb ik mij natuurlijk kostelijk vermaakt met drone-technologie, omgevingswet en Jong en Strong discussies en een echte moderne Kahoot (nee, dat woord kende ik ook nog niet), dat is een soort digitale community bingo, maar zonder sanseveria prijzen.

Hoewel futurologen ook de meest onzinnige voorspellingen hebben gedaan (1977, Ken Olson: ‘er is geen enkele reden waarom iemand een computer in zijn huiskamer zou nemen’), is het toch zinnig om gericht met de toekomst onzekerheden aan de slag te gaan. Daarom nam prof.dr. Jos Bazelmans van de RCE ons tijdens de centrale sessie mee in de bestaande technieken van het scenario-denken die de meeste grote internationale bedrijven gebruiken; methodes die prima van toepassing kunnen zijn op onze bodem en archeologie wereld. Een oproep dus aan ons om een toekomstscenario in elkaar te spijkeren. Topvrouw van het jaar Annemieke Nijhof van Tauw vertelde daarna persoonlijk over hoe je creatief op zoek kunt gaan naar verbeteringen voor de toekomst van je vak. Betekenis geven aan je vak is van alle tijden en hoort bij professioneel gedrag en een volwassen vakgebied als het onze. Die betekenis bestaat onder meer uit de benutting van de ondergrond als middel voor andere opgaven in onze leefomgeving.
In de talloze deelsessies daarna konden we aan de gang met de impact van omgevingsbesluiten, innovaties, actuele ontwikkelingen en praktijk demo’s. Bijna teveel keuze, maar voor mij een boeiende middag. De manier waarop mensen met elkaar discussiëren blijft altijd fascineren.

Je bent natuurlijk nooit klaar voor de toekomst (en ik al helemaal niet, want ik ben altijd overal te laat). Maar door voortdurend aandacht te geven aan die toekomst; - waar sta ik nu en wat wil ik bereiken? - blijf je alert.
Om met ons aller Loesje te spreken: alleen achteruit kijken is gevaarlijk, want voor je het weet lazer je zo achterover de toekomst in.
En die Kahoot was zo cool, daar had zelfs mijn dochter nooit van gehoord. De toekomst bleek deze dag hot. Het was nog lang onrustig in Ede en hopelijk het komende jaar om met de boodschap aan de slag te gaan.
De boodschap is blijf alert; veel meer kunnen we niet doen.


ACTUEEL

Vragen over invoering en uitvoering van de Omgevingswet?

Stel ze aan het Informatiepunt Omgevingswet! U kunt hier met al uw vragen over de invoering en uitvoering van de Omgevingswet terecht bij gespecialiseerde medewerkers van de Helpdesk Bouwregelgeving en Informatiepunt WVL (Rijkswaterstaat), Bodem+, Helpdesk Water en InfoMil. Lees meer.

Reageren op ontwerp-wijziging BRL 12000 Tijdelijke bemalingen

De Beoordelingsrichtlijn SIKB 12000 Tijdelijke bemalingen (en bijbehorende werkprotocollen) is herzien en voor reacties beschikbaar gesteld. Nieuwe inzichten, veranderde wetgeving en de ervaringen met het gebruik van het schema zijn in deze geactualiseerde BRL verwerkt. Lees meer.

Rekenmodel voor duurzaam stortbeheer krijgt internationale aandacht

Het rekenmodel is een door RIVM en ECN ontwikkeld innovatief beoordelingssysteem waarmee berekend wordt wat acceptabele emissies van duurzaam beheerde stortplaatsen zijn. Bij deze emissies hoeven stortplaatsen niet meer eeuwigdurend te worden afgesloten. Kostenbesparend én beter voor toekomstige generaties. De beleidsmatige onderbouwing van het systeem is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Waste Management. Lees meer.

Uw mening geven over het Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029?

Het kan nog, want het ontwerp Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029 ligt tot en met 7 november ter inzage. In het nieuwe Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) wordt het afvalbeheerbeleid voor de periode 2017 tot en met 2023 vastgelegd, met een doorkijk tot 2029. LAP3 vervangt het huidige landelijk afvalbeheerplan (LAP2). Op de website van LAP2 kunt u het ontwerp-LAP3 downloaden. Lees meer.

Wat is de geldigheidsduur van een (water)bodemonderzoek?

Hergebruik van bestaande bodemonderzoeksgegevens komt steeds sterker in de belangstelling te staan. Logisch want het scheelt dubbel onderzoek en dus kosten. Zowel bij de ontwikkelingen rond de Omgevingswet, de Basisregistratie Ondergrond (BRO) en BIDON als de herzieningen van NEN-normen 5717 en 5725 worden de (on-)mogelijkheden van gegevenshergebruik onderzocht. In al deze trajecten worden de voordelen van gegevenshergebruik onderstreept, maar wil men wel vaststellen dat dit op verantwoorde wijze gebeurt. Eén van de terugkerende vragen is wat de geldigheidsduur van bodemonderzoeksgegevens is. Lees meer.

Sommige zetstenen voor dijken 15 tot 20% stabieler
dan gedacht

De resultaten van het ‘Vergelijkend onderzoek zetstenen voor dijken’ zijn definitief. Met het onderzoek is veel nieuwe, waardevolle kennis opgedaan, bijvoorbeeld over de stabiliteitsfactor per zetsteen. Sommige typen stenen blijken 15 tot 20% stabieler dan gedacht. In het rekenprogramma Steentoets zijn deze eigenschappen inmiddels aangepast zodat ze kunnen worden gebruikt voor ontwerp en toetsing van dijken. Lees meer.

Startsein voor bouw grootste zeesluis ter wereld in IJmuiden

De nieuwe sluis in IJmuiden wordt 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep. Vanwege de omvang is het een uitdagende klus; tijdens de bouw moeten zowel de wegverbinding over het sluizencomplex als het sluizencomplex zelf zoveel mogelijk bereikbaar blijven. De nieuwe sluis is naar verwachting in 2019 beschikbaar voor de scheepvaart. Lees meer.

'Superdijk' beschermt in 1995 geëvacueerde Bommelerwaard

Het klimaat verandert en rivieren moeten meer water afvoeren. Om het gebied Munnikenland - langs de Waal, direct naast Slot Loevestein - te beschermen tegen hoogwater zijn diverse maatregelen uitgevoerd. Het 550 hectare grote gebied is grotendeels teruggebracht naar de situatie van voor de inpoldering. Hiervoor is de oude rivierdijk afgegraven en een nieuwe ‘superdijk’ aangelegd. Lees meer.

Themadag Baggernet over de Marker Wadden

Met de Marker Wadden wordt een groot natuurgebied in het hart van Nederland gecreëerd. Tegelijkertijd wordt het Markermeer aantrekkelijker voor natuurliefhebbers en watersporters. Een mooi voorbeeld van wat kan met baggerspecie. Op 20 oktober vond een boeiende themadag plaats over de Marker Wadden. Lees meer.

Vijf jaar Zandmotor: pilot bouwen met de natuur aan de Nederlandse kust

In september zijn de tussenresultaten bekend gemaakt van de pilot Zandmotor. De Zandmotor is een kunstmatig schiereiland voor de kust van 128 ha. Dit schiereiland zorgt ervoor dat de kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen op natuurlijke wijze aangroeit. Lees meer.

Nieuw grondmonsterapparaat getest op de Hollandse
IJsseldijk

Het innovatieve apparaat - ook wel ‘grote schep’ genoemd - steekt een hoge kwaliteit grondmonsters met als doel de grondsterkte van de dijk te bepalen. De grondmonsters worden gestoken op een diepte van meer dan 5 meter en hebben een diameter van maar liefst een halve meter. Op dit moment hebben grondmonsters een diameter van circa 70 mm. Lees meer.

A4-bouwers schikken milieuovertredingen met justitie

De bouwers van de A4 tussen Delft en Schiedam hebben een schikking getroffen met justitie vanwege geconstateerde milieuovertredingen bij de aanleg van de weg. De bedrijven werkten samen in de combinatie A4all en betalen samen 750.000 euro. Lees meer.

Uitvoering klimaatakkoord Parijs ondersteunt adaptieve aanpak Deltaprogramma

Het Deltaprogramma houdt rekening met klimaatverandering en groei van de Nederlandse bevolking en economie in de 21ste eeuw. Daarvoor zijn in 2013 de Deltascenario’s ontwikkeld. Maar wat verandert het klimaatakkoord van Parijs hieraan? En werpt de toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving (WLO) van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Centraal Plan Bureau (CPB) daarop nieuw licht? Lees meer.

Voorjaar 2017: derde conferentie RIVM in succesvolle reeks over
Landgebruik en Waterkwaliteit

De derde internationale conferentie, Land use and Water Quality, LuWQ2017, vindt plaats van 29 mei tot 1 juni 2017. Hoofdthema van de reeks is ‘Effecten van landbouw op het milieu’. De conferentie biedt wetenschappers, waterbeheerders en beleidsmakers uit diverse landen een platform om kennis te delen en met elkaar tot de beste oplossingen te komen. Lees meer.

Nu lezen: Delta Life #6

Snel bijgepraat worden over de nieuwste trends op het gebied van waterveiligheid, waterbeschikbaarheid, water- en bodemkwaliteit en de inrichting van deltagebieden? Ook in de nieuwste editie van Delta Life staat het leven in delta’s centraal. Delta Life verschijnt twee keer per jaar in het Nederlands en Engels. Lees meer.

Welke onderzoeken doet Deltares komend jaar?

In het Deltares Onderzoeksplan 2017 leest u voor welke onderwerpen Deltares in 2017 zijn Strategisch Onderzoek (SO) subsidie inzet. Het Onderzoeksplan 2017 hangt nauw samen met de kennisstrategie ‘The World of Deltares 2015 – 2018‘. Hierin worden per thema en programma de relevante trends en ontwikkelingen, onderzoekslijnen, speerpunten, doelen, ambities en de beoogde impact beschreven. Lees meer.

Geslaagde bijeenkomst Platform Bodembeheer 'Gebiedsgericht samenwerken
aan grondwater'

Op 11 oktober jl heeft de Platform Bodembeheer bijeenkomst ‘Gebiedsgericht samenwerken aan grondwater’ plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is o.a. de rol van het bodem-grondwatersysteem is bij vele maatschappelijke functies besproken. Ook zijn voorbeelden besproken hoe mensen gebiedsgericht actief zijn, maar vooral de samenwerking bij gebiedsgericht grondwaterbeheer is aan de orde gekomen. De bijeenkomst is bezocht door ruim 100 deelnemers. Veertig procent van de deelnemers bestond uit overheden (gemeenten, omgevingsdienst, provincie, rijk, waterschap en interbestuurlijk initiatief) en ook was een groot aantal adviesbureaus aanwezig. Ook waren aannemers, een burgerinitiatief en bedrijfsleven vertegenwoordigd.
Het verslag, de plenaire presentaties en de presentaties van de sessies zijn hier te vinden.


WIE WAT WAAR

27 okt:Ambassadeursbijeenkmost (Den Bosch). Lees meer.
08 nov:Kalibratiebijeenkomst baggervolumebepalingen (Gouda). Lees meer.
29 nov:Symposium Bodem Breed (Utrecht). Lees meer.

NIET MISSEN

8 november: kennisuitwisseling omtrent het bepalen van baggervolume
SIKB houdt op 8 november a.s. een Kalibratiebijeenkomst baggervolumebepalingen voor adviseurs in Gouda. Uitwisseling van kennis is nodig omdat het bepalen van het baggervolume uit vele processtappen bestaat. Elke stap vergt kennis en ervaring. Lees meer.

29 november: Symposium Bodem Breed
Nog niet aangemeld voor Bodem Breed? Wees er dan snel bij, want hét symposium voor en door de bodem- en ondergrondprofessional biedt ook dit jaar weer een gevarieerd programma. Een programma met, zoals u van ons gewend bent, een breed aanbod van lezingen en workshops. Dit jaar is Rijkswaterstaat gastheer! De heer Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal Rijkswaterstaat, heet u op 29 november a.s. van harte welkom in Utrecht. Aanmelden voor Symposium Bodem Breed kan hier.


VRAAG VAN DE MAAND

Vraag: Welke norm geldt voor chloride bij hergebruik van grond en baggerspecie en bij bodemsanering?

Antwoord: Voor het hergebruik van grond en baggerspecie zijn binnen het generieke beleidskader van het Besluit bodemkwaliteit geen normenwaarden voor chloride opgenomen. Alleen voor het toepassen van zeezand geldt een norm van maximaal 200 mg/kg ds. Bij het toepassen van zeezand op plaatsen waar een direct contact is of mogelijk is met brak oppervlaktewater of zeewater met van nature een chloridegehalte van meer dan 5000 mg/l, geldt voor chloride geen maximale waarde (Chloride, voetnoot 3 van tabel 1, Bijlage A, en voetnoot 5 van tabel 2, Bijlage B, Regeling bodemkwaliteit). Lees meer.

Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klik hier.