expertise bodem en ondergrond

Juni 2016

INHOUD

  • COLUMN
  • ACTUEEL
  • WIE WAT WAAR
  • NIET MISSEN
  • VRAAG VAN DE MAAND

COLUMN

Handen uit de mouwen tijdens de GeoWeek
Ilse Staal, projectmedewerker GeoWeek, Koninklijk Nederlandse Aardrijkskundig Genootschap (KNAG)

Gillend rent een meisje mij voorbij op het veldje bij het RIVM. Een klasgenoot zit achter haar aan met een regenworm. Een vies beest volgens haar. Maar wat blijkt na de uitleg van een medewerker van het RIVM: een regenworm is wel heel nuttig voor de bodem. Andere leerlingen durven hun handen wel vies te maken en onderzoeken de bodem zorgvuldig, want het is GeoWeek. Een week, georganiseerd door het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG), waarin leerlingen tussen de 10-15 jaar op expeditie gaan met aardrijkskunde. Er worden gastlessen, veldwerk en bedrijfsbezoeken georganiseerd door 50 verschillende bedrijven uit de geo-sector, zo ook door het RIVM.

Bij hun bedrijfsbezoek doen de leerlingen onderzoek naar de kwaliteit van grondwater en bodem. Zelf sta ik bij de grondboorwedstrijd de meiden aan te moedigen om sneller op 1 meter diepte te zijn dan de jongens, wat hun (uiteraard) lukt. Ondanks het verlies hebben de jongens het naar hun zin. Een van hen vertelt dat hij nu alles heeft onthouden over de bodem. ‘Uit een boek was ik het allang weer vergeten’, zegt hij. Ook voor bedrijven is de GeoWeek interessant. Ik bezoek de dag erna namelijk het Goois Natuurreservaat, waar MJPO (Meerjarenprogramma Ontsnippering) originele ideeën opdoet voor toekomstige ecoducten. Een groepje jongens laat hun vrolijke ontwerp zien voor een nieuw ecoduct. Ze leggen mij uit dat ze zonnepanelen op hun ontwerp hebben en een SpongeBobvijver, zodat het ecoduct niet alleen nuttig is, maar ook leuk. In de week van 23 t/m 27 mei hebben 4400 leerlingen door heel Nederland kennis gemaakt met de praktijk van aardrijkskunde. Bekijk hier het filmpje voor een impressie van de week of ga naar onze website.


ACTUEEL

Nieuwe stap in het kwantificeren van ecosystemen

Het RIVM gaat samen met gemeenten aan de slag om de waarden van natuurlijk kapitaal in de stad nog beter in kaart te brengen. Dit is vastgelegd in de City deal Waarden van groen en blauw in de stad. De City deal beoogt ook om de TEEB-stadtool, een instrument om groen en blauw in de stad te waarderen, verder te verfijnen. Lees meer.

Veel interessante workshops op SIKB Jaarcongres

Het SIKB Jaarcongres, 29 september aanstaande, heeft naast een plenair deel, waarin leiders in ons werkveld hun visie op de toekomstontwikkelingen delen, veel workshops. Alle workshops zijn geïnspireerd op het thema van 2016: Bodem, water en archeologie op de schop - bent u klaar voor de toekomst? Een van de workshops gaat in op de kansen van extensieve veldwerktechnieken voor het bodembeheer van de toekomst, en wordt (in)geleid door Sytze Keuning, directeur Bioclear. Het volledige programma van het SIKB Jaarcongres staat begin juli op de website van SIKB. Lees meer.

Oorzaak gevonden vertroebeling Eems-Dollard estuarium

De vertroebeling van het Eems-Dollard estuarium wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de afname van de ruimte waar slib kan neerslaan. Dit blijkt uit een door Deltares, TU Delft en Universiteit Utrecht gepubliceerd onderzoek. Het is wereldwijd de eerste keer dat dit is aangetoond met behulp van geologische informatie, metingen en modellen. Lees meer.

Vernieuwd: examenregeling Deskundig Inspecteur Bodembeschermende Voorzieningen

Elke inspecteur Bodembeschermende Voorzieningen laat met het succesvol afleggen van het examen Deskundig Inspecteur zien dat hij voldoet aan de competentie-eisen uit AS SIKB 6700. Dit examen is onlangs aangepast aan de nieuwe versie 2.0 van dat accreditatieschema. Zo is het nu bijvoorbeeld ook mogelijk om examen af te leggen voor de nieuwe specialisatie Visuele inspectie en controle minerale lagen (protocol 6711). Lees meer.

Kamerbrief over voorhang van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering - subsidieregeling voor bodemsanering van bedrijfsterreinen

De wijziging van het Besluit betreft de bepalingen tot de verkrijging en de vaststelling van de subsidie. Hiermee wordt een betere afstemming op het instrumentarium van de Wet Bodembescherming (o.a. de gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreinigingen) bereikt. Lees meer.

Wijziging Regeling bodemkwaliteit uitgesteld

De wijziging van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) die was voorzien per 1 juli 2016, is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu uitgesteld. De wijziging zal later, vermoedelijk rond 1 september 2016, gepubliceerd worden in de Staatscourant en in werking treden. Lees meer.

Reageren op internetconsultatie wijziging Regeling bodemkwaliteit (Rbk)

De belangrijkste reden voor de consulatie is de implementatie van de Verordening Bouwproducten (CPR) in de Nederlandse wetgeving. Door de implementatie worden diverse beoordelingsrichtlijnen (BRL’s) over bouwproducten uit de Rbk geschrapt. De consultatie is te benaderen via de website van internetconsultatie. Reageren is mogelijk tot 26 juni 2016. Lees meer.

Project Ruimte voor de Lek bij Vianen en Nieuwegein

Meer waterveiligheid voor de bewoners van het gebied rond Nieuwegein en Vianen, natuur, mooie uitzichtpunten, extra wandelroutes, een vissteiger en een ruiterroute. Dat is de opbrengst van het project Ruimte voor de Lek bij Vianen en Nieuwegein. Donderdag 12 mei werd het project afgesloten met de voordracht van het gedicht ‘Rivierverruiming’ door de Utrechtse dichter Ingmar Heytze. Lees meer.

Hoofdwegennet en waternetwerk in 2030 volledig energieneutraal

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) wil dat de infrastructuur in beheer bij Rijkswaterstaat in 2030 volledig energieneutraal draait. Dit kan door toepassing van duurzame innovaties in de infrastructuur. Denk aan nieuwe bruggen en sluizen die energie opwekken die weer wordt ingezet voor het eigen netwerk. Lees meer

Beste gebouw van 2016 zit onder de grond

De ondergrondse parkeergarage in Katwijk aan Zee heeft de Nederlandse architectuurprijs 'Gebouw van het Jaar 2016' gewonnen. De parkeergarage is onderdeel van de gekozen dijk in duin-oplossing voor de inmiddels ex-zwakke schakel Katwijk. Kortom, een dijk van een parkeergarage. Lees meer

Nu online! Jaarbericht 2015 Rijkswaterstaat

We willen vlot en veilig van A naar B, beschermd zijn tegen overstromingen en altijd beschikken over schoon en voldoende water. Rijkswaterstaat werkt er hard aan om Nederland veilig, leefbaar en bereikbaar te houden. In het jaarbericht 2015 vindt u de resultaten en leest u hoe Rijkswaterstaat haar taken het afgelopen jaar in nauwe samenwerking met andere partijen heeft uitgevoerd. Bekijk de films en lees het jaarbericht 2015

RIVM jaarverslag 2015 zoomt in op Atlas Natuurlijk Kapitaal

In het jaarverslag wordt teruggekeken op onderzoek en projecten waar het RIVM in 2015 bij betrokken was. Een van de projecten is de Atlas Natuurlijk Kapitaal, gelanceerd in september 2015. De atlas brengt natuurlijke hulpbronnen zoals olie, gas, hout, wind, drinkwater en voedsel in beeld en helpt om het duurzaam gebruik ervan te verbeteren. De komende jaren wordt de atlas verder aangevuld en technisch ontwikkeld. Lees meer.

Samenwerkingsafspraken Omgevingswet ondertekend

Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Voor een goed verloop van deze verandering werken overheid, provincies, waterschappen en gemeenten samen in het programma Aan de slag met de Omgevingswet. Tijdens de Schakeldag op 21 juni werden de samenwerkingsafspraken ondertekend, tevens de eerste mijlpaal op weg naar een Landelijk Informatiepunt Omgevingswet. Lees meer.

Aanvullingswet bodem in de Omgevingswet

Ook de bodemregelgeving maakt onderdeel uit van de Omgevingswet. Dit gebeurt met een aparte aanvullingswet en een aanvullingsbesluit. De nieuwe regels komen in de plaats van de huidige regels, zoals de Wet bodembescherming, het Besluit bodemkwaliteit en het Besluit Uniforme saneringen. Lees meer.

Kennisnetwerkdag Asbest

Op 30 juni 2016 organiseert Infomil weer een kennisnetwerkdag Asbest. Deze dag is bedoeld voor toezichthouders asbest bij gemeenten en omgevingsdiensten.
De netwerkdag is de ideale mogelijkheid om kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen in asbestland en u bij te laten praten over een aantal specifieke onderwerpen. Met daarbij voldoende ruimte in het programma om bij te praten met uw collega’s uit het netwerk. Lees meer.


WIE WAT WAAR

29 juni:Bijeenkomst Platform Bodembeheer: nieuwe inzichten in bodemkwaliteit en het toenemend gebruik van het bodem-watersysteem (Lelystad). Lees meer.
30 juni:Kennisnetwerkdag Asbest (Utrecht). Lees meer.
7 juli:Soils2Meet: een initiatief van Bewust Bodemgebruik (Dordrecht). Lees meer.
29 sept:SIKB jaarcongres: Bodem, water en archeologie op de schop - bent u klaar voor de toekomst? (Ede). Lees meer.
29 sept:Bijeenkomst CoP Ecosysteemdiensten/Natuurlijk Kapitaal (Utrecht). Lees meer.

NIET MISSEN

29 juni: bijeenkomst Platform Bodembeheer 'Nieuwe inzichten in bodemkwaliteit en het toenemend gebruik van het bodemwatersysteem'
Hoe gaan we om met andere stoffen dan we gewend zijn? Wat doen we met nieuwe inzichten ten aanzien van stoffen die we al een tijdje kennen? Hoe zorgen we ervoor dat we het bodem-watersysteem optimaal kunnen blijven gebruiken voor de functies die we willen of nodig hebben in een gebied? Veel partijen in de bodem- en waterwereld krijgen te maken met dergelijke vragen nu de Omgevingswet meer beleidsvrijheid zal introduceren voor regionale overheidsbesturen. In de bijeenkomst die Platform Bodembeheer organiseert op woensdag 29 juni gaan we in op deze vragen. Klik hier voor de uitnodiging en het programma. U kunt zich hier aanmelden voor de bijeenkomst.

7 juli: eerste editie Soils2Meet in het teken van TerrAgenda
Op donderdag 7 juli opent het initiatief Bewust Bodemgebruik voor het eerst de deuren van Soils2Meet, een plek voor iedereen die werk wil maken van een gezonde bodem. De eerste editie van Soils2Meet staat in het teken van de TerrAgenda. Het programma kent drie vaste onderdelen, een key note, pitches en een netwerkborrel en vindt plaats op een inspirerende locatie: Energiehuis Dordrecht. Ook erbij zijn? Meld u dan aan! Lees meer.

29 september: bijeenkomst CoP Ecosysteemdiensten/Natuurlijk Kapitaal
Wat kunnen ESD- en NK-concepten betekenen na invoering van de Omgevingswet, bijvoorbeeld bij het opstellen van de Omgevingsvisie? Op donderdag 29 september organiseert de CoP Ecosysteemdiensten/Natuurlijk kapitaal een bijeenkomst over dit onderwerp in Utrecht. Locatie en tijd zijn nog niet bekend, maar reserveer de datum vast in uw agenda! Geen lid van de CoP maar heeft u wel interesse om de bijeenkomst bij te wonen? Stuur een e-mail aan wim.vande.meerendonk@rws.nl. Wij nemen u dan op in de verzendlijst en informeren u zodra er meer informatie is over de bijeenkomst.


VRAAG VAN DE MAAND

Vraag: Moet het transport van grond ook worden gemeld bij het Meldpunt bodemkwaliteit?

Antwoord: In het kader van het Besluit Bodemkwaliteit dient alleen het toepassen van grond en baggerspecie te worden gemeld bij het Meldpunt bodemkwaliteit.

Verplichtingen ten aanzien van transport vanuit andere wet- en regelgeving
Omdat grond of baggerspecie in veel gevallen bij transport over de openbare weg als afvalstof wordt gezien, dient het transport vergezeld te gaan van een begeleidingsbrief. Dit geldt ook voor een transport van een partij herbruikbare grond of baggerspecie naar een toepassing of tijdelijke opslaglocatie onder het Besluit bodemkwaliteit. Begeleidingsbrieven kunnen worden besteld via beurtvaartadres.nl. Meer informatie over wanneer een partij grond of baggerspecie als afvalstof gezien wordt, vindt u op de website van Materialen, Mobiliteit en Klimaat. Lees meer.

Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klik hier.