expertise bodem en ondergrond

Mei 2016

INHOUD

  • COLUMN
  • ACTUEEL
  • WIE WAT WAAR
  • NIET MISSEN
  • VRAAG VAN DE MAAND

COLUMN

Onbekend maakt onbemind
Sytze Keuning, directeur Bioclear

Onbekend maakt vaak onbemind. Dat geldt ook voor extensieve bodemonderzoekstechnieken zoals grondradar, XRF en ERT/FGM. Ik ga hier niet uitleggen waar al die mooie termen precies voor staan, maar ze hebben met elkaar gemeen dat ze het mogelijk maken om met minder inspanning en minder kosten meer data te verzamelen, bijvoorbeeld over de bodemopbouw of een verontreinigingssituatie. Eigenlijk al een beetje zoals de Tricorder in de serie StarTrek, die je met een druk op de knop alles kan vertellen over de gesteldheid van de omgeving. Dit biedt mogelijkheden om reguliere bodemonderzoeken efficiënter te maken en - met het oog op de toekomst - om grotere gebieden vlakdekkend in kaart te brengen. Opdrachtgevers moeten dan wel de kwaliteit en de toepasbaarheid van het onderzoek kunnen beoordelen.

Gezien de te verwachten ontwikkelingen in gebiedsgericht bodem- en grondwaterbeheer, wordt het in kaart brengen van de bodemkwaliteit en bodemgesteldheid van grotere gebieden van belang. Er zal steeds meer gebruik gemaakt worden van de diepere ondergrond, waardoor de vraag naar 3-dimensionele beelden van de ondergrond gaat toenemen. Je hoeft geen helderziende te zijn om te voorspellen dat dit een impuls kan geven aan nieuwe bodemonderzoeksstrategieën en aan de behoefte naar extensievere onderzoeks- en dataverwerkingstechnieken om informatie te genereren op gebiedsniveau. Dan kan het zomaar zijn dat het onbekende ineens wordt bemind. Walter de Koning van SIKB is dat niet ontgaan en hij heeft mij dit recent bij diverse betrokkenen in de markt en bij de overheid laten polsen. Het resultaat is dat SIKB de komende maanden een traject opstart om de toepassing en de borging van extensieve onderzoekstechnieken in het veld te bevorderen. Op het SIKB-congres op 29 september a.s. praten we u graag bij.


ACTUEEL

Wijziging Regeling bodemkwaliteit per 1 juli 2016 uitgesteld

De wijziging Regeling bodemkwaliteit (Rbk) wordt vermoedelijk per 1 september 2016 doorgevoerd. Tevens heeft het Ministerie van Infrastructuur & Milieu aangekondigd een internetconsultatie te houden. Deze start in juni 2016. Lees meer.

Kennisagenda Bodem en Ondergrond geactualiseerd

Overheden schrijven in het Bodemconvenant dat kennisontwikkeling over bodem en ondergrond nodig is voor oplossingen van maatschappelijke uitdagingen, zoals de energietransitie en omgaan met klimaatverandering. Met de actualisatie van de Kennisagenda Bodem en Ondergrond is een belangrijke afspraak in het nieuwe Bodemconvenant nagekomen. Lees meer.

Concept Dataset BIDON nog ter consultatie tot 27 mei a.s.

U heeft nog tot 27 mei de tijd om te reageren op de concept Dataset van BIDON. BIDON is een initiatief van de overheid en netbeheerders om beschikbare gegevens over de milieu-hygiënische bodemkwaliteit in Nederland met elkaar te delen. Een betere beschikbaarheid van deze gegevens draagt bij aan veiligheid, efficiënte processen en lagere kosten in de keten. Lees meer.

Omgevingsvergunning eenvoudiger met Digitaal Stelsel Omgevingswet

Het aanvragen en afgeven van een omgevingsvergunning en het maken van ruimtelijke plannen wordt onder de Omgevingswet eenvoudiger. Dankzij het Digitaal Stelsel Omgevingswet hebben alle partijen straks toegang tot dezelfde informatie, die ontsloten wordt via één loket. In een online college vertelt directeur-generaal André van der Zande van het RIVM hoe dit in zijn werk zal gaan. Lees meer.

Nieuwe release Meldpunt bodemkwaliteit

In de nieuwe release zijn verbeteringen gerealiseerd om het melden eenvoudiger te maken en gegevens makkelijker te kunnen ontsluiten voor handhavers. Aanleiding voor de verbeteringen waren wensen van gebruikers. Lees meer.

Eindrapportage convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties

De Stuurgroep Ondergrond, Bodem en Grondwater heeft in april de eindrapportage Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties 2010-2015 vastgesteld. Er ligt voor de komende jaren nog een aanzienlijke laatste opgave, maar het afronden van de omvangrijke historische saneringsoperatie is eindelijk in zicht. Lees meer.

Rijkswaterstaat doet proef met tegengaan daling van de rivierbodem

Om de daling van de rivierbodem als gevolg van bodemerosie tegen te gaan, voegt Rijkswaterstaat op de Boven-Rijn bij Tolkamer een 30 cm dikke laag grind en zand toe aan de rivierbodem. De verwachting is dat zo het natuurlijke proces wordt nagebootst en de daling van de rivierbodem hierdoor wellicht wordt stopgezet. Lees meer.

Belangrijke resultaten uit onderzoek stabiliteit Noorse steen

Noorse steen wordt in Nederland veel gebruikt als dijkbekleding. Volgens oude rekenmethodes moest deze Noorse steen vervangen worden. Onderzoek wijst echter uit dat Noorse steen voldoende sterk en stabiel is. Vervanging is niet nodig. Dit bespaart alleen al in Groningen 25 miljoen euro. Voor heel Nederland is dit bedrag mogelijk vele malen groter. Lees meer.

Nieuw type dijkbekleding 'Hillblock' onderzocht

Deltares test in de nieuwe Deltagoot de werking van een nieuw type dijkbekleding, genaamd 'Hillblock'. Hillblock is een betonnen zetsteen met een ingenieuze vorm. In de Deltagoot is het mogelijk om de hoogste kunstmatige golven ter wereld te maken. Als dit type dijkbekleding een superstorm kan weerstaan, dan is de Nederlandse watersector een belangrijke innovatie rijker. Lees meer.

Nieuwe techniek voor dijkversterking: grond vacuüm trekken

In Bleskensgraaf wordt een techniek getest die dijkversterking beter, sneller en goedkoper kan maken. De techniek, genaamd vacuümconsolidatie, trekt grond vacuüm door water uit de grond te pompen. Hierdoor wordt de ondergrond sterker. De techniek is bijvoorbeeld interessant voor dijken in natuurgebieden of bij huizen langs de dijk. Lees meer.

Werkzaamheden TCB afgebouwd

De werkzaamheden van de Technische commissie bodem zijn grotendeels afgebouwd, vooruitlopend op het opnemen van bodemregelgeving in de Omgevingswet.
De commissieleden en medewerkers van het secretariaat namen op 13 april 2016 afscheid van elkaar en van de collega's van de bodemwereld.
De in opdracht van de TCB gemaakte film 'Dichtbij de bodem' ging tijdens de receptie in première en de voorzitter van de TCB bood de essaybundel 'De toekomst van de bodem' aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) aan. Lees meer.

Schrijf u in voor de Schakeldag 2016

Kenniscentrum InfoMil en het programma Aan de slag met de Omgevingswet nodigen u van harte uit voor de Schakeldag 2016 op dinsdag 21 juni. De Schakeldag is al jaren de uitgelezen kans om in één dag kennis op te doen, volop te netwerken en ervaringen uit te wisselen met vakgenoten. Lees meer.

Nu Online! Jaarverslag Deltares 2015

Hoe gaan we alleen al in Europa meer dan 5000 steden met rivieren en waterlopen veilig houden? Wat zijn de gevolgen van een al 1000 jaar dalende bodem in Nederland? En wat kunnen we doen tegen de voorspelde langere periodes van droogte? Lees nu het jaarverslag van Deltares en laat u verrassen door de bijzondere projecten waarin Deltares samen met andere partijen aan oplossingen werkt. Lees meer.


WIE WAT WAAR

7 juni:Cursus: Beoordelen meldingen Besluit Bodemkwaliteit (Utrecht). Lees meer.
9 juni:Bijeenkomst Platform Toezicht Bodem (Utrecht). Lees meer.
21 juni:Schakeldag (Den Bosch). Lees meer.
29 juni:Bijeenkomst Platform Bodembeheer: nieuwe inzichten in bodemkwaliteit en het toenemend gebruik van het bodem-watersysteem (Lelystad). Lees meer.

NIET MISSEN

9 juni: bijeenkomst Platform toezicht Bodem
Op donderdag 9 juni 2016 vindt de volgende bijeenkomst van het Platform Toezicht Bodem plaats. Op deze PTB-dag wordt weer aandacht besteed aan verschillende actuele zaken, zoals het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen (WBBE) en het toezicht op bodemenergiesystemen.

Ook het inbrengen van praktijkgerichte onderwerpen is mogelijk. De bijeenkomst start om 10.00 uur (vanaf 9.30 uur ontvangst) en eindigt om 16.00 uur. Locatie: RWS Westraven, Utrecht. Klik hier om aan te melden. Lees meer.


VRAAG VAN DE MAAND

Vraag: Ik doe een melding van een werk met schone grond. Moet ik kwaliteitsgegevens overleggen?

Antwoord: Nee, volgens artikel 42 lid 9 van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) hoeven bij een toepassing van schone grond in een hoeveelheid vanaf 50 m³ slechts éénmalig de toepassingslocatie en de NAW-gegevens van de toepasser gemeld te worden. Overige gegevens waaronder ook de milieu-hygiënische bewijsmiddelen hoeven dus niet meegezonden te worden met de melding! Het doel van een melding schone grond is om het bevoegd gezag Bbk te kunnen informeren over de voorgenomen realisatie van een toepassing met schone grond. Het bevoegd gezag Bbk hoeft dus niet naar overige gegevens te vragen. Lees meer.

Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klik hier.