expertise bodem en ondergrond

Maart 2016

INHOUD

  • HET JAAR VAN DE BODEM 2015: DE OOGST
  • ACTUEEL
  • WIE WAT WAAR
  • NIET MISSEN
  • VRAAG VAN DE MAAND

HET JAAR VAN DE BODEM 2015: DE OOGST

2015 was het International Year of Soils, oftewel het Jaar van de bodem. Een historisch jaar dat nationaal en internationaal flink wat aandacht heeft gebracht voor de bijdrage die bodem levert aan de opgaven voor voedsel, drinkwater, klimaatverandering, duurzame energie en gezondheid. Enthousiaste en gedreven bodemprofessionals hebben zich mondiaal ingezet voor een duurzame ontwikkeling van de ondergrond. Het themajaar heeft veel opgeleverd, zo blijkt uit de talrijke mooie verhalen van al deze energieke mensen. Maar hoe nu verder? We vroegen vier experts uit het bodemwerkveld naar hun ervaringen én hun visie op de toekomst.

Afspraken voor de toekomst

Een jaaroverzicht van activiteiten die in het themajaar in Nederland hebben plaatsgevonden, is te zien in De Film. Deze is speciaal gemaakt voor het congres TerraAgenda, het slotevenement waarmee in Nederland het Jaar van de Bodem is afgesloten. Tijdens het congres zijn afspraken gemaakt over hoe we in Nederland met de geboekte voortgang doorgaan na 2015. Deze afspraken zijn geformuleerd in de De TerrAgenda.

Full speed aan de slag met bodemherstel

Volgens Margot de Cleen van Bodem+ en lid kernteam Initiatief Bewust Bodemgebruik is het Jaar van de Bodem in meerdere opzichten geslaagd, zo vertelt zij in haar interview. Zo zijn er veel nieuwe, waardevolle contacten gelegd. De grootste opgave volgens Margot De Cleen? 'Te komen tot bodemherstel en het vergroten van het besef waarom die bodem zo belangrijk is voor alle maatschappelijke opgaven die wij als samenleving ervaren'.

Veel energie losgemaakt in Zeeland

In Zeeland leidde het themajaar tot een indrukwekkende lijst van activiteiten. 'Het heeft als een vliegwiel gefungeerd voor bewustzijn over de bodem', aldus Walter Jonkers, senior beleidsmedewerker Bodem en Ondergrond bij de provincie Zeeland. Wat hij daarmee bedoelt? U leest het in zijn interview. 'Het belangrijkste voor succesvol bodembeleid is dat de landgebruikers erachter staan'.

Aandacht voor de levende bodem

'Permanaut' Fransjan de Waard, lid werkgroep Jaar van de Bodem, trok veel aandacht met zijn film Bodemboeren. Een film over eigenwijze boeren die de bakens van duurzaam bodembeheer verzetten. Niet alleen boeren en beleidsmakers hebben een verantwoordelijkheid voor de bodem, stelt De Waard in het interview met hem. 'Als consumenten kiezen we allemaal drie keer per dag met onze vork'.

Fosfaatsucces in Zeewolde

En last but not least: Piet van IJzendoorn, oprichter landbouwbedrijf Zonnehoeve en voorzitter Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding. Het themajaar bracht voor Zonnehoeve een mooie bevestiging van de keuze om geen fosfaat toe te voegen aan de bodem. 'Ook in Wageningen staan ze er versteld van hoe die bodem van ons werkt'. Nieuwsgierig? Lees het hele interview hier!

We wensen u veel leesplezier!


ACTUEEL

Internetconsultatie ontwerp-Aanvullingswet bodem (Omgevingswet) van start!

Het kabinet werkt op dit moment aan voorstellen voor bundeling en vereenvoudiging van de wet- en regelgeving op het terrein van het omgevingsrecht. Inmiddels is het wetsvoorstel voor de Omgevingswet in de Eerste Kamer aanvaard. De ontwerp-Aanvullingswet bodem is op 22 maart gepubliceerd. Een consultatie vindt plaats om belangstellenden de gelegenheid te bieden een reactie te geven op de ontwerp aanvullingswet. Van 22 maart tot en met 17 mei 2016 is het mogelijk om via internetconsultatie op de ontwerpwet en de memorie van toelichting te reageren. Lees meer.

Eenmalige uitgave magazine 'Ruimte voor de ondergrond'

Acht ervaren professionals hebben een jaar lang hun praktijken gedeeld. Doel was samen te onderzoeken hoe je als ondergrondregisseur je collega’s binnen en buiten de organisatie kunt helpen bij het oplossen van gedeelde gebiedsopgaven. Hun persoonlijke bevindingen zijn te lezen in de eenmalige editie van 'Ruimte voor ondergrond'. Lees meer.

Vervolgonderzoek: vergroten opslag zoet water in Zeeland

De beschikbaarheid van zoet water in Zeeland staat stevig onder druk. Daarom gaat Deltares, als projectleider van een consortium, de komende twee jaar bestuderen hoe de provincie Zeeland haar ondergrondse zoetwateropslag kan vergroten. De pilots vinden plaats in Ovezande, Serooskerke en Kerwerve. Lees meer.

TCB-advies Toestand en dynamiek van organische stof in landbouwbodems

De Technische commissie bodem (TCB) heeft advies uitgebracht over het belang van organische stof in landbouwbodems. Een werkgroep heeft hiervoor de toestand en dynamiek van organische stof in Nederlandse landbouwgronden in beeld gebracht. In de sector zijn regelmatig zorgen geuit over de mogelijkheden om organische stof goed te beheren en het gehalte op peil te houden. Lees meer.

Basis voor Europese, strategische onderzoekagenda landgebruik en landbeheer

In het Horizon 2020 project INSPIRATION is recent een rapport beschikbaar gekomen. Hierin zijn voor meer dan 17 Europese landen de maatschappelijke opgaven geïnventariseerd die gerelateerd zijn aan landgebruik en landbeheer. Een van die landen is Nederland. Lees meer.

Gezocht: innovaties voor sterkere dijken

Marktpartijen en kennisinstellingen worden uitgedaagd om innovatieve maatregelen te bedenken voor sterkere dijken. Waterschappen en Rijkswaterstaat, verenigd in de POV Piping, zoeken naar originele en effectieve manieren om het faalmechanisme Piping bij dijken te voorkomen. Lees meer.

Spannende berging middeleeuws schip bij Kampen

In februari werd bij Kampen het wrak van de IJsselkogge uit de IJssel gelicht, een 20 meter lang middeleeuws schip. Een spectaculair schouwspel, want het omhoog halen van het wrak was niet zonder risico. Het koggeschip werd in 2012 ontdekt bij werkzaamheden van Rijkswaterstaat om de IJssel te verruimen. Lees meer.

Nieuwe sluis Tilburg wekt energie op

Rijkswaterstaat wil in 2030 volledig energieneutraal opereren. De nieuwe sluis in Tilburg is een van de vijftien slimme voorbeelden van infrastructurele werken die minder energie verbruiken. Dit is het eerste vijzelgemaal in Nederland dat niet alleen water oppompt, maar ook energie opwekt. Lees meer.

WIE WAT WAAR

31 mrt:      Nationaal congres veenbodemdalling (Madurodam, Den Haag). Lees meer.
31 mrt:Werkconferentie Atlas Leefomgeving (Den Bosch). Lees meer.
14 apr:Kalibratiebijeenkomst Baggervolumebepalingen (Gouda). Lees meer.
21 apr:Symposium De Dag van de Zeeuwse Bodem (Middelburg). Lees meer.
26-28 apr:4th International Conference on Sustainable Remediation (Montreal - Canada). Lees meer.
12 mei:Bijeenkomst Werkgroep Stedelijk Grondwater (Utrecht). Lees meer.
23-27 mei:Geoweek (Heel Nederland). Lees meer.
9 jun:Bijeenkomst Platform Toezicht Bodem (Utrecht). Lees meer.
21 jun:Schakeldag (Den Bosch). Lees meer.

NIET MISSEN

Save the date - Schakeldag 2016
Zet dinsdag 21 juni alvast in uw agenda! Werkt u als planvormer, vergunningverlener, toezichthouder, handhaver of beleidsmedewerker op het gebied van het omgevingsrecht? En werkt u bij een omgevingsdienst, gemeente, provincie, waterschap, de Rijksoverheid, bedrijf of kennisinstelling? Dan nodigen Rijkswaterstaat (InfoMil) en het Programma Aan de slag met de Omgevingswet u graag uit voor de Schakeldag op dinsdag 21 juni 2016 in 1931 Congrescentrum Brabanthallen te 's-Hertogenbosch. Lees meer.


VRAAG VAN DE MAAND

Vraag: Welke parameters moeten worden onderzocht in grond en baggerspecie?

Antwoord: Bij het onderzoeken van grond of baggerspecie in het kader van hergebruik wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde standaard stoffenpakket. Bijvoorbeeld bij een partijkeuring of (water)bodemonderzoek. In dit standaard stoffenpakket zitten de stoffen waarvoor de kans op overschrijding van de achtergrondwaarden hoger is dan 5%. Het standaardpakket is toepasbaar in onverdachte situaties en moet worden aangevuld met andere parameters als daar op basis van eerder onderzoek of andere gegevens (vooronderzoek) aanleiding toe is. Lees meer.

Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klik hier.