expertise bodem en ondergrond

Februari 2016

INHOUD

  • COLUMN
  • ACTUEEL
  • WIE WAT WAAR
  • NIET MISSEN
  • VRAAG VAN DE MAAND

COLUMN

De jeugd heeft de toekomstt!
Paul de Wilde, adviseur afdeling Bodem+ bij RWS Leefomgeving

Onder het motto: 'de jeugd heeft de toekomst' worden in toenemende mate initiatieven ontwikkeld om jongeren kennis laten maken met de bodem- en watersector en hen te informeren over beroepsmogelijkheden.

Een goede ontwikkeling waar wij als Expertisenetwerk bodem en ondergrond ook ons steentje aan bijdragen. Denk hierbij aan de jaarlijkse Geoweek om scholieren tussen de 10 en 15 jaar enthousiast te maken voor ‘geo’. Een goed voorbeeld is ook het Kennis- en onderwijscentrum voor het hoger onderwijs KOBO-HO dat de kennis over bodem en ondergrond verankert in het lesprogramma van het reguliere hoger onderwijs.

Ook andere partijen zitten gelukkig niet stil. Recentelijk heeft het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) een start gemaakt met de Geo Future School. Dit is een nieuwe stroom in het voortgezet onderwijs die aandacht besteedt aan de grote vraagstukken van nu en de toekomst. Hoe bouwen we bijvoorbeeld onze steden om tot sustainable and smart cities? En hoe kunnen we ons land ook in de toekomst beschermen tegen wateroverlast?

Maar ook de ondersteuning van Rijkswaterstaat en het Uitvoeringsprogramma van het Bodemconvenant 2016-2020 aan respectievelijk JONG STRONG en Nationaal Bodem en Ondergrond Traineeship mogen niet onvermeld blijven. In deze nieuwsbrief lees je meer over het traineeprogramma.

Al schrijvende moest ik denken aan de commercial van Roosvicee. Het lijkt mij daarom toepasselijk om mijn column te eindigen met de welbekende quote ‘Komt wel goed schatje!’


ACTUEEL

Nationaal Bodem en Ondergrond Traineeship gaat van start!

Op 1 april 2016 gaat het Traineeprogramma Bodem en Ondergrond van start. Het traineeprogramma is een initiatief vanuit overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. De gedachte achter het Traineeship wordt ondersteund door het ‘Uitvoeringsprogramma van het Bodemconvenant 2016-2020’. Lees meer.

Reageren op ontwerp wijziging 'Het Besluit financiële bepalingen bodemsanering'

Het ‘Besluit financiële bepalingen bodemsanering (Bfbb) wordt gewijzigd. De aanpassingen moeten bijdragen aan een versnelling van de sanering van bedrijfsterreinen. De wens tot versnelling vloeit voort uit het Convenant Bodem en Bedrijfsleven 2015 en uit de komst van de Omgevingswet. U kunt tot en met 10 maart 2016 via internetconsultatie op de ontwerpwijziging reageren. Lees meer.

Succesvolle terugkomdag gebiedsgericht grondwaterbeheer

Wat betekent gebiedsgericht grondwaterbeheer in de weerbarstige, grillige en complexe praktijk en hoe organiseer ik dat? Deze vragen stonden centraal tijdens de terugkomdag van de masterclass Bloemen uit Brabant. Ook in 2016 organiseren Bodem+, het UP Bodemconvenant en de provincie Noord-Brabant drie bijeenkomsten rondom gebiedsgericht grondwaterbeheer. Interesse? Reserveer alvast 21 april in uw agenda! Lees meer.

Alles wat u moet weten over lood in de bodem

Lood in de bodem kan een risico zijn voor de gezondheid van bewoners. Daarom heeft het RIVM een overzicht gemaakt van de huidige kennis over de gezondheidsrisico’s van blootstelling aan lood. Ook de oorzaken van bodemverontreinigingen met lood zijn in kaart gebracht. Lees meer.

Brabantse en Limburgse gemeenten koppelen bodemgegevens aan veiligheidsinformatie

Monteurs en grondwerkers die bij graafwerkzaamheden met verontreinigde grond in aanraking komen, lopen gezondheidsrisico’s. Actuele informatie over de bodemkwaliteit en bijbehorende voorzorgsmaatregelen is daarom cruciaal. Een kleine honderd gemeenten in Brabant en in Limburg gaan bodemgegevens koppelen aan veiligheidsmaatregelen. Dit project, Bodem Digitaal Op de Kaart (BDOK), verlicht de NUTS-sector bij haar onderzoeksverplichting rond graafwerkzaamheden. Lees meer.

Geslaagde regionale Bodemdag Midden-Holland

Maar liefst 80 personen bezochten op 28 januari de regionale Bodemdag Midden-Limburg in Lelystad. Onderwerpen die aan bod kwamen waren: de Omgevingswet, landelijke handhavingsstrategie en informatiegestuurd handhaven. Deze dag werd gehouden voor medewerkers van overheden, samenwerkingsverbanden en handhavingspartners die werken op het gebied van bodem, grond en bouwstoffen, civiele werken, vergunningverlening en toezicht & handhaving in Midden-Nederland. Lees meer.

Inwendige aarde gekoeld door grondwaterstroming

Zonder grondwaterstroming zou de temperatuur diep onder het landoppervlak van onze planeet enkele tientallen graden hoger zijn dan die nu is. Dit is de conclusie van het onderzoek van Henk Kooi, hydrogeoloog bij Deltares, gepubliceerd in het tijdschrift Nature Geoscience. Lees meer.

Wijzigingsblad bij NEN 5740 over bodemonderzoek gepubliceerd

NEN heeft een nieuw wijzigingsblad uitgebracht bij de NEN 5740 ‘Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond’. De belangrijkste wijziging betreft de toevoeging van een onderzoeksstrategie voor lijnvormige locaties. Lees meer.

Innovatieve beoordelingsmethode voor waterkwaliteit landt in Europees beleid

Deltares heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in het ontwikkelen en operationaliseren van een beoordelingsmethode voor zware metalen in oppervlaktewater: de ‘Biotic Ligand Modeling’ (BLM). Deze publicatie is uitgelicht door de gezaghebbende nieuwsbrief van de Europese Commissie Science for Environmental Policy. Hiermee is de brug geslagen tussen kennisontwikkeling en implementatie in (Europees) beleid op het gebied van waterkwaliteitsbeheer. Lees meer.

Drones voeren bodemonderzoek uit

De opmars van drones lijkt niet te stuiten. Naast militaire activiteiten, het maken van film- en video-opnamen en experimentele postbezorging blijken drones ook ingezet te kunnen worden voor het inspecteren van bodems. Ook waterschappen werken sinds enige tijd met drones. SIKB bekijkt de mogelijkheden om te komen tot een richtlijn voor het uitvoeren van milieu-hygiënisch bodemonderzoek met bepaalde geofysische en on-site screeningsmethoden. Lees meer.

Volkerak-Zoommeer: grootste waterberging van Nederland klaar voor gebruik

De Deltawerken beschermen ons tegen de zee, de rivierdijken beschermen tegen het water dat van de andere kant komt. Maar wat als beide tegelijk nodig zijn? In het ergste scenario moeten de Deltawerken dicht vanwege een stormvloed, én komt er uit Duitsland hoogwater in de rivier op ons af. Door de nieuwe waterberging Volkerak-Zoommeer zijn honderdduizenden mensen hier beter tegen beschermd. Lees meer.

Rivierhout goed voor biodiversiteit in water

Rijkswaterstaat Oost-Nederland gaat in de komende zes jaar honderden bomen in het water van de rivier vastleggen. Met deze maatregel herstelt het leefgebied van verschillende soorten flora en fauna die van nature op hout leven. Lees meer.

Deltares en RIVM bekrachtigen samenwerking

Deltares en RIVM werken al samen in diverse projecten, zoals de Atlas Natuurlijk Kapitaal, strategische grondwatervoorraden, STRONG en innovaties in meetnetten. Bij beide partijen bestond echter de wens om de gedeelde kennis beter aan te laten sluiten bij actuele onderwerpen in de samenleving. De ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst verankert die wens in een concreet plan. Lees meer.

Herdenking watersnoodramp 1953

Een groot deel van Zeeland, West-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden vielen op 1 februari 1953 ten prooi aan het verwoestende zeewater. Onder het toeziend oog van vele nabestaanden en belangstellenden legden Deltacommissaris Wim Kuijken en HID Rijkswaterstaat Johan Jacobs een krans bij de herdenking van de ramp in Ouwerkerk. Lees meer.

Rijkswaterstaat en bouwers van Nederland presenteren hun Marktvisie

Rijkswaterstaat heeft samen met het Rijksvastgoedbedrijf, Bouwend Nederland, NL Ingenieurs, de Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, UNETO VNI en Astrin een Marktvisie gepresenteerd aan de ministers Schultz en Blok. Hierin nemen de partijen het initiatief om samen te werken aan een vitale en duurzame sector. Lees meer.

Jaarwerkplan Bodem+ 2016

Bodem+ presenteert voor de tweede keer het Jaarwerkplan Bodem+ in de vorm van een online magazine. Lees meer.


WIE WAT WAAR

17 mrt:Een einde aan IBC-locaties, casus Vetgasfabriek (Amersfoort). Lees meer.
31 mrt:Nationaal congres veenbodemdalling (Madurodam Den Haag). Lees meer.
14 apr:Kalibratiebijeenkomst Baggervolumebepalingen (Gouda). Lees meer.
21 apr:Symposium De Dag van de Zeeuwse Bodem (Middelburg). Lees meer.
26-28 apr:4th International Conference on Sustainable Remediation (Montreal - Canada). Lees meer.
23-27 mei:Geoweek (Heel Nederland). Lees meer.

NIET MISSEN

31 maart: Heel Holland zakt - Nationaal congres veenbodemdaling
De bodem in delen van West- en Noord-Nederland daalt voortdurend door de slappe veen- en kleilagen. Verzakkingen en waterproblemen zijn het gevolg. Overheden, waterschappen, aannemers, ingenieursbureaus en kennisinstituten gaan gezamenlijk aan de slag met een grondige aanpak. Benieuwd? Kom dan op 31 maart naar het nationale congres over veenbodemdaling: Heel Holland Zakt. Met het online aanmeldformulier kunt u zich tot maandag 21 maart 2016 aanmelden voor het congres. Deelname is gratis. Lees meer.


VRAAG VAN DE MAAND

Vraag: Waar kan ik meer informatie (verslagen en presentaties) vinden over de Platform Bodembeheer bijeenkomst 'Nieuwe beleidsontwikkelingen in de ondergrond' van 26 januari jl.?

Antwoord: De Platform Bodembeheer bijeenkomst over de nieuwe beleidsontwikkelingen in de ondergrond is goed bezocht door ruim 200 deelnemers. De deelnemers vormden een brede vertegenwoordiging uit de bodemsector, waarbij het grote aandeel adviesbureaus en gemeenten opviel. Tijdens de bijeenkomst werden de deelnemers geïnformeerd over wat de stand van zaken is en welke trajecten aan de gang zijn rond de Omgevingswet, de ‘Nationale Structuurvisie Ondergrond’ en het nieuwe ‘Bodemconvenant’. De verslagen en de presentaties zijn reeds beschikbaar. Het verslag, de plenaire presentaties en de presentaties van de sessies zijn hier te downloaden. Lees meer.

Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klik hier.