expertise bodem en ondergrond

Januari 2016

INHOUD

  • COLUMN
  • ACTUEEL
  • WIE WAT WAAR
  • NIET MISSEN
  • VRAAG VAN DE MAAND

COLUMN

Bodem(beleid) kantelt!
Gilbert Boerekamp, afdelingshoofd Bodem+ Ontwikkeling bij Rijkswaterstaat Leefomgeving

Hopelijk bent u het nieuwe jaar goed en gezond begonnen! De jaarwisseling is altijd een mooie periode om eens voor- en achteruit te kijken. Wat ging goed, wat kan beter? Mijmeren met een goed glas bij de open haard hoe je zaken in 2016 anders aan gaat pakken. Wellicht zelfs goede voornemens of een nieuwe bucket-list? 

Toen ik het bodemjaar 2016 in de Kerstvakantie al mountainbikend door de bossen in gedachten doornam, kreeg ik sterk de behoefte om er met chocoladeletters “NEW-NEW” op te plakken. De beleidsvernieuwing bodem en ondergrond begint echt op stoom te komen en 2016 is ook wel een kantel- en oogstjaar. Tel met me mee:

1. Een deels vernieuwd uitvoeringsteam is gestart met coördinatie om de doelen uit de nieuwe bodemconvenanten tussen overheden en met het bedrijfsleven te realiseren. De evaluatie van het eerste bodemconvenant toont dat we goed op koers liggen. Maar pas op, het vergt nog zeker enkele jaren om de afgesproken beleidsdoelen van af te ronden bodemsaneringen en beleidstransitie te halen.

2. De aanpassingswet Wet bodembescherming (Wbb) voor ombouw naar de Omgevingswet staat in de steigers en komt eind januari openbaar voor reactie. In 2016 wordt ook alle onderliggende bodemregelgeving omgebouwd naar de AMVB's onder de Omgevingswet. Een tour-de-force, maar tevens het begin van het einde van de Wbb en sectorale regelgeving. De wet- en regelgeving wordt integraler en flexibeler en er is geen weg meer terug.

3. Medio 2016 kunt u van de Rijksoverheid de Structuurvisie Ondergrond verwachten, met 4D-planning van de ondergrondse ruimtelijke ordening en goede afstemming van activiteiten. Daarin lopen we internationaal toch maar mooi voorop in onze veilige, maar drukke delta.

Maar bovenal: alle initiatieven en pilots in de regio's en steden, waar al volop geoefend en voorgesorteerd wordt op bovenstaande beleidsontwikkelingen. Steeds vaker vanuit samenwerking tussen decentrale overheden, bedrijven en kennisinstituten. Soms ook al op initiatief van de energieke samenleving. Want daar doen we het voor: beleid kan ondersteunen, de uitvoering is waar het gebeurt!


ACTUEEL

Uitvoeringsprogramma convenant bodem en ondergrond 2016-2020

De partijen die het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 hebben ondertekend, hebben in december ook het bijbehorende Uitvoeringsprogramma vastgesteld. Hiermee is een belangrijke voorwaarde vervuld om vanaf begin 2016 voortvarend aan de uitvoering van het convenant te werken. Lees meer.

Nieuwe programmamanager Bodemconvenant van start

Vanaf 1 januari 2016 is Corné Nijburg begonnen als programmamanager van het Uitvoeringsprogramma Convenant bodem en ondergrond 2016-2020. Hij volgt daarmee Gerd de Kruif op die het uitvoeringsprogramma van het voorgaande bodemconvenant trok. Lees meer.

Evaluatie organisatie van het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodemontwikkelingsbeleid

De organisatie van het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodemontwikkelingsbeleid 2010-2015 is geëvalueerd. De resultaten van deze evaluatie zijn gebruikt bij de opstelling van het Uitvoeringsprogramma voor het nieuwe Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020. Lees meer.

Online collegereeks ‘Building with Nature’ vanaf februari 2016

De Engelstalige Massive Open Online Course (MOOC) over Building with Nature duurt 5 weken en is gratis te volgen. Tijdens de cursus wordt een aantal casestudies  besproken om de kennis van de ecologische en technische principes te verdiepen. Building with Nature benut functies van de natuur zoals stromingen, sedimenten, flora en fauna om een duurzame waterveiligheidsoplossing te creëren. Lees meer.

CCvD Bodembeheer: ‘sector spant zich in voor kwaliteitsborging bodembeheer’

Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer van SIKB heeft het functioneren van de certificatieschema’s voor milieuhygiënisch bodembeheer over 2014 beoordeeld. Het CCvD Bodembeheer constateert dat de private inspanningen in kwaliteitsborging op niveau zijn. Dit betekent dat de sector zich bewust is van de noodzaak om de kwaliteit hoog te houden en daar ook de nodige inspanningen voor doet. Lees meer.

Archeologie en waterbeheer gaan prima samen: van last naar lust

Waarom waterbeheerders bij het uitvoeren van hun werk, zoals baggeren en beekherstel, meer rekening zouden moeten houden met archeologie? Daar zijn goede redenen voor. Bijvoorbeeld omdat anders de kans bestaat dat waardevol erfgoed verloren gaat. Maar hoe doe je dat als waterbeheerder? En wat levert het op? Een speciale dag over cultuurhistorie, archeologie en waterbeheer leverde tal van inspirerende antwoorden op. Lees meer.

TCB advies: ‘eindig beheer grote voormalige bodemsaneringslocaties met IBC-regime’

Er zijn naar schatting 100 tot 200 grote voormalige bodemsaneringslocaties met IBC-regime (IBC staat voor Isoleren, Beheersen en Controleren). De nazorg is momenteel ‘eeuwigdurend’ en dat is zowel financieel als ruimtelijk een maatschappelijke belasting. Is op termijn de overstap van oneindig naar eindig beheer mogelijk? De TCB heeft advies uitgebracht over de kansen voor aanpassing van het beheer van grote IBC-locaties. Lees meer.

Kansrijke maatregelen voor bodemdaling in kaart gebracht

Wateroverlast, schade aan (spoor)wegen, dijken, leidingen en gebouwen: de schade door bodemdaling neemt elk jaar toe. Dat heeft consequenties voor de leefbaarheid in stedelijk en landelijk gebied. Er moet dus iets veranderen, maar hoe pak je dat aan? Waterschappers, bestuurders en ambtenaren gingen met die vraag aan de slag in de workshop ‘Bodemdaling aanpakken doe je zo’ van Deltares, STOWA en de Unie van Waterschappen. Lees meer.

Toezicht op bronbemalingen: meer risicogestuurd

Diverse overheden houden vanuit meerdere perspectieven toezicht op bronbemalingen. De sector zou echter gebaat zijn bij een bredere, meer risicogestuurde benadering van bronbemalingen. Tot deze conclusie kwamen de deelnemers aan een bijeenkomst van het SIKB-platform Bronbemalen in december, mede georganiseerd door Bouwend Nederland. Onderwerp van gesprek was publiek toezicht op bronbemalingen. Lees meer.

Verstoorde sedimentbalans: nou en?

Zonder sediment geen Nederland. Maar door ons eigen ingrijpen is de aan- en afvoer van sediment en daarmee de natuurlijke sedimentbalans ernstig verstoord. Rijkswaterstaat en Deltares willen sediment ‘vragers’ en ‘aanbieders’ bij elkaar brengen in een LEF- sessie om te onderzoeken hoe de verstoorde sedimentbalans hersteld kan worden. Lees meer.

Aanpassing Regeling bodemkwaliteit: flexibeler inzet niet-geregistreerde medewerkers

De Regeling bodemkwaliteit (Rbk) is per 1 januari 2016 aangepast met betrekking tot de inzet van een niet-geregistreerde medewerkers voor monsterneming voor partijkeuringen (AS 1000 en BRL 1000), voor veldwerk (AS en BRL 2000) en voor milieukundige begeleiding (BRL 6000). Tot 1 januari jl. gold al dat een geregistreerde medewerker zich kon laten bijstaan door een niet-geregistreerde medewerker in het kader van diens opleiding. Vanaf 1 januari 2016 mag een geregistreerde medewerker, onder diens toezicht en verantwoordelijkheid, zich ook laten assisteren door een stagiair (in het kader van diens onderwijs) of door een medewerker die niet geregistreerd is voor de betreffende werkzaamheid, maar wel voor ten minste één van de twee andere werkzaamheden. Zo kan een voor monsterneming voor partijkeuringen (AS of BRL 1000) geregistreerde medewerker voortaan een geregistreerde veldwerker bijstaan bij het veldwerk onder AS of BRL 2000. De wijziging vergroot niet de inzet van medewerkers in opleiding, die hun onderwijs hebben voltooid.

Meer informatie is te vinden in de Toelichting bij de Wijziging van de Regeling bodemkwaliteit van 1 januari 2016 (Staatscourant 41632, 26 november 2015).

Met deze wijziging, gebaseerd op het ‘meester-gezel principe’, krijgt het bedrijfsleven een deel van de gevraagde flexibiliteit in de uitvoering. SIKB overlegt met het ministerie van I&M en andere belanghebbende partijen over de mogelijkheid van een verdere verruiming van de inzet van een niet-geregistreerde medewerker.

Kleine eilanden helpen door kennis delen via Simple Coast

Kleine eilandstaten worden bedreigd door de gevolgen van klimaatverandering. Deltares stelt onder de naam ‘Simple Coast’  kennisnotes en tools beschikbaar via de Wereldbank. Bestuurders en uitvoerenden van kleine eilanden kunnen daarmee redelijk eenvoudig de problemen onderzoeken en maatregelen vaststellen voor de bescherming van hun kustlijn. Lees meer.

Afvalstoffenbelasting per 1 januari 2016 geïndexeerd

De afvalstoffenbelasting gaat per 1 januari 2016 omhoog naar € 13,07 per ton. De heffing geldt voor het storten én verbranden van afval, dus ook voor het storten van verontreinigde grond. Afval en grond die worden gerecycled, worden niet belast. Lees meer.


WIE WAT WAAR

26 jan:Platform Bodembeheer bijeenkomst 'Nieuwe beleidsontwikkelingen in de ondergrond (Den Haag). Lees meer.
28 jan:Regionale Bodemdag Midden-Nederland (Lelystad). Lees meer.
23-27 mei:Geoweek (heel Nederland). Lees meer.

NIET MISSEN

26 januari: bijeenkomst ‘Nieuwe beleidsontwikkelingen in de ondergrond’
Het Platform Bodembeheer organiseert op dinsdag 26 januari een bijeenkomst over de nieuwe beleidsontwikkelingen in het bodemwerkveld en de betekenis daarvan voor de uitvoeringspraktijk.

De kans om u weer helemaal bij te laten praten over de stand van zaken rond drie belangrijke ontwikkelingen die het bodemwerkveld raken: Structuurvisie Ondergrond, Convenant Bodem en Ondergrond en Omgevingswet (inbouw van de Wbb en besluit bodemkwaliteit). Daarnaast gaan we natuurlijk in op uw vragen hierbij. De locatie is Provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag. Lees meer. Schrijf u snel in via het aanmeldformulier.

28 januari: Regionale Bodemdag Midden-Nederland
Mis het niet: de Regionale Bodemdag Midden-Nederland op donderdag 28 januari in het Provinciehuis van Flevoland te Lelystad. Centrale thema's zijn de Landelijke Handhavingsstrategie en de Omgevingswet, gevolgd door interactieve workshops over o.a. verschillende aspecten van toezicht. Een leerzame en inspirerende dag dus, speciaal voor medewerkers van overheden, samenwerkingsverbanden en handhavingspartners die werken op het gebied van bodem, grond en bouwstoffen, civiele werken, vergunningverlening en toezicht & handhaving in Midden-Nederland. Wilt u er ook bij zijn? Aanmelden kan nog! Stuur een mail naar opleidingen@OFGV.nl.


VRAAG VAN DE MAAND

Vraag: Wat is de rol van het Europese Sediment Netwerk (SedNet)?

Antwoord: SedNet is in 2002 gestart door en met (nog steeds) support van drie Nederlandse partijen: Rijkswaterstaat (lid stuurgroep), Havenbedrijf Rotterdam (voorzitter stuurgroep) en Deltares (lid stuurgroep en netwerksecretariaat). SedNet is hét Europese netwerk voor sedimentbeheer professionals. Tekortkomingen qua sedimentbeheer in de Europese Kaderrichtlijn Water en in de Afvalstoffenrichtlijn waren de aanleiding om het netwerk op te richten. Lees meer.

Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klik hier.