Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Concept-herziening BUM's en HUM's Bodemenergie voor reactie

SIKB herziet de handreikingen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving bij bodemenergiesystemen door provincies, gemeenten en omgevingsdiensten. Het betreft de Besluitvormings Uitvoerings Methoden (BUM) en de Handhavings Uitvoerings Methoden (HUM) voor bodemenergie.

Aanleiding en proces

Aanleiding voor de herziening is de verwachte inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2023. Tegelijk met de aanpassingen om aan te sluiten op de Omgevingswet zijn inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van praktijkervaringen en op basis van twee onlangs afgeronde onderzoeken.

De herziening is voorbereid met een begeleidingscommissie met vertegenwoordigers van provincies, gemeenten, omgevingsdiensten, Rijkswaterstaat Bodem+ en het uitvoerend bedrijfsleven.

Vaststelling van de definitieve documenten door het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer van SIKB wordt in het najaar van 2023 verwacht. Daarna zullen de documenten worden gepubliceerd op deze website en worden de betrokken partijen hierover geïnformeerd.

Openbare reactie-ronde tot en met 20 september 2022

De concepten van de herziene documenten worden hierbij voor de periode tot en met 20 september 2022 voorgelegd voor een openbare reactie-ronde. 
De concept-documenten en het reactie-formulier kunt u onder aan deze pagina downloaden.
U kunt uw reactie tot en met 20 september 2022 indienen bij SIKB met gebruikmaking van het reactie-formulier per e-mail aan annelies.degraaf@sikb.nl.
Ook voor vragen of opmerkingen kunt u per e-email contact opnemen met Annelies de Graaf van SIKB.

De wijzigingen op een rij

De aanpassingen naar aanleiding van de Omgevingswet betreffen:

De hoofdindeling van de handreikingen is aangepast: de indeling in handreikingen voor provinciale taken en gemeentelijke taken van de vigerende versies van de BUM’s en HUM’s voor bodemenergie is losgelaten. De concept-documenten zijn nu ingedeeld naar open bodemenergiesystemen (OBES) en naar gesloten bodemenergiesystemen (GBES). De reden hiervan is dat de Omgevingswet zowel voor gemeenten als provincies bevoegdheden geeft voor zowel open als gesloten bodemenergiesystemen. De nieuwe indeling voorkomt dubbellingen tussen de documenten. 

De Omgevingswet met onderliggende regelgeving is vertaald naar aanpassingen in beschrijving van de wettelijke eisen, de procedures en de toetslijsten met toetscriteria voor besluitvorming.

De inhoudelijke aanpassingen zijn:

Aanpassing van de methode voor bepalen van interferentie tussen kleine gesloten bodemenergiesystemen (bijlage 3 BUM en HUM GBES) naar aanleiding van:

  • Onderzoek naar grenswaarden voor grondwaterstroming voor toepassing van de Interferentie Tool Gesloten Bodemenergiesystemen (ITGBES);
  • Praktijkvragen over compensatie in het ontwerp voor interferentie.

Aanpassing modelvergunning voor open bodemenergiesystemen (bijlage 2 BUM OBES):

  • Ervaringen met toezicht op energetische prestaties van open bodemenergiesystemen zijn vertaald naar een standaardeis voor productiviteit (in de vigerende versie is dit een facultatieve eis);
  • De standaard-meetvoorschriften voor monobronnen zijn aanpast op basis van de huidige stand der techniek;
  • Tekstuele aanpassingen met het oog op de handhaafbaarheid, volledigheid en begrijpelijkheid voor alle doelgroepen.

Aanpassing van de methode voor effect-beschouwing middelgrote en kleine open bodemenergiesystemen met debiet tot 50 m3/uur (bijlage 3 BUM OBES):

  • Naar aanleiding van doorrekening van scenario’s is voor het gebruik van grafiek 3 in toelichtende zin een beperking toegevoegd;
  • Uitbreiding van opzoekgrafieken met extra lijnen, waardoor de effecten nauwkeuriger kunnen worden afgelezen;
  • Enkele tekstuele aanpassingen. 

Documenten

Concept-documenten die tot en met 20 september 2022 voorliggen voor reactie:
(wijzigingen zijn niet zichtbaar in de hoofddocumenten omwille van de leesbaarheid, wijzigingen zijn wel zichtbaar in de bijlagen die hieronder als separaat document zijn gepubliceerd)

Besluitvormings Uitvoerings Methode GBES concept-versie 3.0

Handhavings Uitvoerings Methode GBES concept-versie 3.0

Bijlage 2 BUM en HUM GBES Methode toetsen interferentie tussen kleine gesloten bodemenergiesystemen concept-versie 3.0

Besluitvormings Uitvoerings Methode OBES concept-versie 3.0

Bijlage 2 BUM OBES Modelvergunning open bodemenergiesystemen concept-versie 3.0

Bijlage 3 BUM OBES Effect-beschouwing bij middelgrote en kleine open bodemenergiesystemen concept-versie 3.0

Handhavings Uitvoerings Methode OBES concept-versie 3.0

Rapportages van uitgevoerde onderzoeken en berekeningen die de basis vormen voor inhoudelijke aanpassingen in bijlage 2 van de BUM en HUM GBES en bijlage 3 van de BUM OBES:

Rapport Interferentie Tool Gesloten Bodemenergiesystemen; Grenswaarden voor grondwaterstroming

Memo Resultaten doorrekening scenario’s grafiek 3 van de methode voor verkorte effectenstudie voor open bodemenergiesystemen met een debiet tot 50 m3/uur

Reactie-formulier: 

Reactie-formulier concept-versie 3.0 BUM en HUM Bodemenergie